Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Fundacja Misztal v. Blechinger

41-500 Chorzów ul. Różana 4/26

fundacja@misztal-v-blechinger.com

misztal.v.blechinger@gmail.com

+ 48 505 824 188 / +48 502 551 716

KRS : 0000931598

NIP : 627 27 74 894

REGON : 520432671

Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja Misztal v. Blechinger (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Witolda Włodzimierza Misztal, Marka Antoniego Misztal-Blechinger oraz Zytę Aleksandrę Misztal –Blechinger – zwanych dalej w treści Statutu „Fundatorami”, w dniu 13 września 2021r, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartosza Paszek – prowadzącym Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek na zasadach spółki cywilnej w Chorzowie kod pocztowy 41-500, przy ul Wolności 39/9. Repetytorium  A nr 4353/II/2021
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
 2. Fundacja może posługiwać się swoją nazwą polską „Fundacja Misztal v. Blechinger” oraz jej tłumaczeniem na język angielski „Misztal v. Blechinger Foundation” lub  język włoski „Fondazione Misztal v. Blechinger”.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.
 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja będzie prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji czy stowarzyszeń, na terenie kraju i poza jego granicami.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji  jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§6

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, lub dla samej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Celami Fundacji są:
 • wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
 • wspieranie i organizowanie działań na rzecz sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
 • inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji;
 • współpraca ponadnarodowa w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego;
 • wpieranie oraz inicjowanie transnarodowego tworzenia i obiegu europejskich dzieł sztuki w Polsce, Europie i na świecie;
 • integracja artystów i środowisk artystycznych;
 • wspieranie oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie;
 • rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie zaangażowania w interpretację, mediację, komunikację i prezentację dziedzictwa kulturowego w celu rozwijania relacji z publicznością, biorąc pod uwagę rozwijające się technologie i metody cyfrowe;
 • wspieranie twórców i tworzenie warunków rozwoju dla ich twórczości;
 • pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach artystycznych;
 • wspieranie i organizowanie inicjatyw lokalnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, służących powstawaniu sztuki i kultury;
 • wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku kultury, nauki, sztuki, architektury i dizajnu;
 • budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym;
 • promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze;
 • promocja młodych talentów;
 • działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w obszarach kultury i sztuki;
 • pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym, w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji; w tym digitalizacji materiałów dziedzictwa kulturowego, miejsc i budynków historycznych z wykorzystaniem technologii 3D i sztucznej inteligencji;
 • promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy;
 • zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności;
 • działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
 • organizowanie, współfinansowanie lub finansowanie: wykładów, szkoleń, zajęć, warsztatów, seminariów, konkursów a także : konferencji, spotkań, publikacji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali, działań promocyjnych i informacyjnych, wydawnictw, wystaw, wernisaży, koncertów, spektakli, projekcji, targów oraz aukcji dzieł sztuki;
 • wspieranie instytucji kulturalnych i naukowych,
 • kampanie informacyjne i społeczne oraz współpracę z polskimi i zagranicznymi  mediami ( portale internetowe, czasopisma, wydawnictwa, radio, TV );
 • fundowanie, współfinansowanie i organizowanie wyjazdów i pobytów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
 • propagowanie idei integracji artystycznej służącej wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy poprzez tworzenie miejsc dla inspiracji twórczych;  
 • tworzenie i prowadzenie rezydencji artystycznych w Polsce oraz za granicą;
 • realizację programów wspierających nowe zjawiska i idee w kulturze;
 • wspieranie młodych twórców, projektantów, literatów i artystów w budowaniu ich międzynarodowych wizerunków poprzez budowanie sieci relacji wraz z promocją ich nazwisk i dorobku twórczego;
 • fundowanie nagród, stypendiów, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac naukowych, wydawniczych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 • wzmocnienie potencjału specjalistów w zakresie sprzedaży praw do tłumaczeń lub adaptacji dzieł w celu zwiększenia obiegu europejskich dzieł literackich;
 • finansowanie i realizacja inwestycji, polegających w szczególności na: nabyciu praw własności, bądź najmie nieruchomości ich budowie, remoncie, modernizacji, rewitalizacji lub adaptacji obiektów, z przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi Fundacji na terenie Polski oraz Unii Europejskiej;
 • łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w kraju i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu kultury i edukacji;
 • pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;
 • pomoc przy tworzeniu : projektów stron internetowych, broszur, folderów, plakatów, czy katalogów kolekcjonerskich;
 • opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych oraz treści merytorycznych ( eseje, teksty kuratorskie i krytyczne, felietony, monografie )
 • współpracę z wszelkimi władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji;
 • organizowanie programów edukacyjnych, programów pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;
 • organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;
 • prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych, dydaktycznych i informacyjnych;
 • szeroko rozumiane doradztwo;
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;
 • gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej dla wybranych zagadnień współczesnej kultury;
 • promocja i organizacja wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji;
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działania są zbieżne z celami Fundacji.
 2. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

§9

Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w § 7, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.  

§10

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna  i odpłatna, w zakresie wszystkich sposobów realizacji celów określonych w § 8. 

§11

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać im w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§12

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą  ( w kraju  lub za granicą) –  agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe oraz przystępować do spółek krajowych oraz zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń i uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§13

 1. W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji jej członkom, członkom organów lub pracownikom oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§14

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 16 000,- złotych (słownie: szesnaście tysiące złotych) w całości przekazany przez Fundatorów oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000,-złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Na działalność statutową z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 14 000,- złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych)

§15

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16

 1. Środki na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
 • dotacji i grantów ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych);
 • dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
 • dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających;
 • darowizn, datków, spadków i zapisów;
 • subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy;
 • zbiórek publicznych;
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
 • z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 • działalności gospodarczej Fundacji.
 1. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być wykorzystywane zgodnie z wolą ofiarodawców oraz być przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.

§17

1.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą bezpośrednio lub pośrednio działalność gospodarczą, w zakresie służącym jej celom, zaś osiągany dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

2.Organem kierującym działalność gospodarczą jest Zarząd Fundacji.

3.Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

4.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 • drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1;
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z;
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z;
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z;
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z;
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
 • pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
 • wydawanie książek 58.11.Z
 • wydawanie gazet 58.13.Z
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
 • pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.12.Z
 • działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
 • działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
 • działalności portali internetowych 63.12.Z;
 • działalności agencji informacyjnych 63.91.Z;
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
 • działalności agencji reklamowych 73.11.Z;
 • pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12A;
 • pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12B;
 • pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 73.12C;
 • pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12D;
 • badania rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
 • działalność fotograficzna 74.20.Z
 • działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
 • działalność organizatorów turystyki 79.12.Z;
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A;
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
 • kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, 84.12.Z;
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 • działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych 90.01.Z
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
 • artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
 • działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
 • działalność archiwów 91.01.B;
 • działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z;
 • działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

§18

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Fundacji przysługuje zwolnienie w zakresie podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

§19

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających – w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§20

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§21

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby członków.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji i mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu oraz mogą sprawować inne funkcje zarządzające, przewidziane w Statucie.
 4. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony i pracuje w systemie bez kadencyjnym.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
 • śmierci członka Zarządu,
 • złożenia przez członka Zarządu rezygnacji.
 1. O ustaniu  członkostwa  w  Zarządzie  decydują  pozostali  członkowie  Zarządu  w  wyniku uchwały podjętej jednogłośnie, w przypadku:
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 • naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, ułomności lub utraty zdolności do czynności prawnych,
 • nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.
 1. W przypadku  zmiany  Prezesa  Zarządu,  pozostali  członkowie  Zarządu  wybierają  jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania.
 2. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu, następcę powołuje Prezes Zarządu.
 3. W przypadku  zmiany całego Zarządu,  odchodzący  Zarząd  powołuje  nowy  Zarząd, wskazując Prezesa.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • administrowanie działalnością Fundacji,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej,
 • ustanawianie prokurentów lub pełnomocników Fundacji,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych,
 • opracowywanie budżetów i planów działania oraz rocznych planów przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,
 • opracowywanie bilansów finansowych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, o ile obowiązujące przepisy prawa pracy nadkładają obowiązek sporządzenia przez pracodawcę takiego regulaminu,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją,
 • podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków  obecnych  na  posiedzeniu  Zarządu,  z  tym,  że  dla  ważności  tych  uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. O posiedzeniu  muszą  być  powiadomieni  wszyscy  członkowie  Zarządu  – drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w sposób opisany powyżej uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu

§23

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wice Prezes Zarządu.
 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 3. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

§24

 1. Do reprezentowania Fundacji we wszystkich sprawach związanych z jej prowadzeniem składania i podpisywania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych – upoważnieni są:
 • Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 50 000 zł działający łącznie,
 • każdy inny członek zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

§25

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
 3. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 5. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe.

§26

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§27

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§29

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zarząd Fundacji.

§30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Fundacji.

Numer KRS: 0000931598

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap