Słowo – właściwość kultury, miejsca i czasu.

Za pomocą słów opisujemy świat, możemy go poznać i zmieniać. Piszę o sztuce, ponieważ jest najpiękniejszym przejawem działalności człowieka. Piszę też o artystach, o ich twórczej drodze, zmaganiach i poszukiwaniach, wierząc, że to właśnie słowo przetrwa każde historyczne, czy technologiczne przemiany, że pozostanie żywe tak długo, jak długo istnieć będzie ludzka myśl. Moje teksty publikują między innymi: FORMAT wydawany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pismo indeksowane w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych; HYBRYDA czasopismo artystyczno-literackie, znajdujące się na liście naukowych czasopism punktowanych, wydawane przez krakowskie Stowarzyszenie Twórcze POLART.

Periodicals

Interviews

Relations

Curatorial texts

Feuilletons

Catalogs

Jako członek zespołu redakcyjnego współtworzę portal Format – NET. Współpracuję z redakcjami: Polacy we Włoszech, Polki na Obczyźnie, czy Media&Work. W moim dorobku znajdują się teksty publikowane przez instytucje artystyczne we Włoszech. Wiele z opracowań obecnych jest na portalach internetowych i platformach komunikacyjnych, stanowiących miejsce spotkań dla szerokiego grona pasjonatów, artystów, krytyków i kuratorów oraz domów aukcyjnych i galerii, muzeów i instytucji kultury. To dla nich tworzę eseje, teksty krytyczne i kuratorskie. Natomiast moje relacje, felietony, czy wywiady można znaleźć między innymi na łamach największego polskiego wydawnictwa RYNEK i SZTUKA, które stara się przybliżyć specyfikę rynku, dzieląc się wiedzą o wszystkim, co związane jest z funkcjonowaniem sztuki w życiu społecznym. Jestem stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny Literatura, laureatką wyróżnienia literackiego w konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, oraz autorką cyklu monografii.

Czekając na Godota

Przeniknąć potencjalność

Realne przeistaczać

La parola – una proprietà della cultura, del luogo e del tempo. Con le parole descriviamo il mondo, possiamo esplorarlo e cambiarlo. Scrivo di arte perché è la più bella manifestazione dell’attività umana. Scrivo anche di artisti, del loro percorso creativo, delle loro lotte e ricerche, credendo che la parola sopravviverà a qualsiasi cambiamento storico o tecnologico, che rimarrà viva finché esisterà il pensiero umano. I miei testi sono pubblicati, tra gli altri, da : FORMAT – pubblicato dall’Accademia di Belle Arti di Breslavia. Per oltre 30 anni, la rivista è servita come forum per lo scambio di riflessioni sull’arte contemporanea e il suo ruolo nella realtà culturale attuale. La rivista è indicizzata in BazHum – un database bibliografico di riviste scientifiche umanistiche e sociali polacche;  HYBRYDA – rivista artistica e letteraria pubblicata dall’Associazione degli artisti POLART di Cracovia. La rivista è nella lista delle riviste di punteggio scientifico.

Come membro del team editoriale, ho co-fondato il portale Format – NET. Collaboro con i team editoriali: Poles in Italy, Polki na Obczyźnie, o Media&Work. La mia produzione comprende testi pubblicati da istituzioni artistiche in Italia. Molti dei saggi sono presenti su portali Internet e piattaforme di comunicazione, che sono un luogo di incontro per una vasta gamma di appassionati, artisti, critici e curatori, così come case d’asta e gallerie, musei e istituzioni culturali. È per loro che creo saggi, testi critici e curatoriali. I miei reportage, rubriche e interviste si possono trovare, tra l’altro, nelle pagine della più grande casa editrice polacca, RYNEK i SZTUKA, che cerca di avvicinare la specificità del mercato, condividendo la conoscenza di tutto ciò che è legato al funzionamento dell’arte nella vita sociale. Sono anche un borsista del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale nel campo della letteratura e un vincitore di una distinzione letteraria in un concorso organizzato dal Museo Nazionale di Breslavia così come l’autore di una serie di monografie.