Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

 

Immersi fuori dal tempo

nella meravigliosa semplicità

della vita

Torrenti nel flusso lento

 

Immersi

nei misteri della natura

nei nascondigli di un mondo antico

ripetono le scene

catturando istanti ormai esauriti

L’universo parallelo

 

Immersi

nelle nebulose colorate

aggrovigliate

nelle forme tra le visioni inaspettate

liberano tracce della memoria

in sintonia col la sinfonia del silenzio

Al di là della corsa del tempo

 

Zanurzeni poza czasem

w cudnej prostocie życia

Strumienie w powolnym przepływie

Bezgraniczna bezczasowość

 

Zanurzeni

w misterium natury

w kryjówkach starego świata

powtarzają sceny

chwytając chwile już wyczerpane

Świat równoległy

 

Zanurzeni

w barwnych mgławicach

splątanych w formy miedzy wizjami

niespodziewanie

uwalniają ślady pamięci

zestrojeni z symfonią ciszy

Poza wyścigiem czasu

KONTEKST MIEJSCA / CONTESTO DEL LUOGO

Valvarrone – okala ośrodek znany na całym świecie z wyrobu nożyczek i noży. Nad okolicznymi alpejskimi wioskami, góruje imponujący masyw Monte Legnone – najwyższy szczyt prowincji o wysokości 2610 metrów. Liczne osady położone na jego północnym zboczu łączy kręta droga pełna spektakularnych widoków. To miejsce archaiczne, które zachowało posmak dawnych tradycji, łącząc ją z pracowitością. Zabytkowe, kamienne budynki nachylone w dół zbocza, ślady dawnej działalności rolniczej i rzemieślniczej. Połączenie pomiędzy Valvarrone i Valsassina stanowi obszar Margno i Casargo. Niesamowite, że historia osady Margno sięga bardzo odległych czasów, aż do Epoki Brązu (XVI w. p.n.e.)

To miejsce, w którym zakrzywia się czasoprzestrzeń. Prastare miejsce, w którym mieszka pamięć.

Siamo in Lombardia, provincia di Lecco nell’ultimo paese della Valvarrone: Premana, un paese conosciuto in tutto il mondo per la lavorazione di forbici e coltelli. Le montagne attorno fanno da corona, sopra tutte il monte Legnone che con i suoi 2610 m è la cima più alta della provincia.
I numerosi insediamenti sul suo versante nord sono collegati da una strada tortuosa piena di viste spettacolari. È un luogo arcaico. Un paese che ha conservato il gusto delle tradizioni, edificistoriciin pietra in pendenza ,tracce di attività agricole e artigianali . Il collegamento tra la Valvarrone e la Valsassina è la strada provinciale che passa da Casargo e Margno e arriva a Taceno. Sorprendentemente,la storia dell’insediamento di Margno ,risale a tempi molto remoti, all’età del bronzo (XVI secolo a.C.)

È un luogo dove lo spazio-tempo si piega. Un luogo antico dove vive la memoria.

Dwa i pół tysiąca lat temu, a być może jeszcze wcześniej, przybyli tu Celtowie. Znaleźli ludność zorganizowaną już na tym terenie, łącząc się z nią i powoli zastępując najstarsze ludy. Potem, pod koniec II wieku p.n.e, wkroczył tu Rzym. Wprowadził nowe porządki  ale nie zdołał zakłócić rytmu życia tutejszej ludności, nie pozbawił  jej zwyczajów i tradycji.  Obecność żył syderytowych w wysokich górach pozwoliła zakwitnąć przemysłowi stalowemu. Rozwijał się on na przestrzeni wieków dzięki bogactwu lasów i obfitości wody. Kuźnie, wielkie miechy hutniczych pieców rozrzucone były po całym wschodnim terytorium tej krainy. Region przebywał pod panowaniem weneckich dożów Repubblica di Venezia i we władaniu Hiszpanii. To wszystko pamiętają skały i drzewa. Ta pamięć unosi się w powietrzu. Oddychasz nią i niemal natychmiast zostajesz pochłonięty, niczym wzgórza osnute mgłą.

Due mila e mezzo anni fa, o forse anche prima, i Celti arrivarono qui. Trovarono una popolazione già organizzata nella zona, fondendosi con essa e sostituendo lentamente i popoli più antichi. Poi, alla fine del secondo secolo a.C., Roma entrò nella zona. Introdusse nuovi ordini ma non riuscì a disturbare il ritmo di vita della popolazione locale, non la privò dei suoi usi e costumi. La presenza di vene di siderite in alta montagna ha permesso all’industria siderurgica di prosperare. Si è sviluppata nel corso dei secoli grazie all’abbondanza di foreste e di acqua. Forge, soffietti d’altoforno erano sparsi in tutto il territorio orientale di questa terra. La regione era governata dai della Repubblica di Venezia e dalla Spagna.
Tutto questo è ricordato dalle rocce e dagli alberi. Questo ricordo galleggia nell’aria. Lo si respira e quasi immediatamente si viene inghiottiti, come colline avvolte nella nebbia.

Kiedy skończy się droga, rozpoczyna się  przygoda. Zostaw auto na parkingu i idź dalej pieszo. Miasteczko może wydać się zwyczajne, nawet zbyt industrialne.  Wchodząc, mijasz pralnie publiczną, domy zbudowane tak, aby wykorzystać każdy kawałek niepochyłego gruntu. Garaże na  dachach, ogródki na tarasach, warsztaty na parterach. Poczujesz specyficzną woń rozgrzanego oleju maszynowego. Mieszkańcy tej góry oswoili ją po to, aby wytwarzać dla świata precyzyjne wyroby do cięcia. Niezliczone pokolenia „tutejszych” rodziły się i wzrastały przekazując z ojca na syna tajniki rzemiosła, pielęgnując cenne dziedzictwo, jakim jest radość z wyjątkowych umiejętności.

Quando la strada finisce per le auto, si parcheggia e si prosegue a piedi. Il paese può sembrare ordinario, persino troppo industriale, entrando si passa davanti a case costruite per sfruttareogni pezzo di terra incolta. Garage sui tetti, giardini sulle terrazze e officine ai piani terra, si può sentire l’odore caldo delle machine. Gli abitanti di questa montagna l’hanno addomesticata per produrre prodotti da taglio di precisione per il mondo. Innumerevoli generazioni di „locali” sono nate e cresciute tramandando i segreti del loro mestiere di padre in figlio, alimentando la preziosa eredità della gioia di un’abilità eccezionale.

To co stare nigdy stąd nie odeszło. Premana jest światową stolicą nożyczek ale jej mieszkańcy wciąż prowadzą codzienne życie, czerpiąc z zasobów natury i ciężkiej pracy, z powolnych i naturalnych rytmów, z miłości do ziemi, z doświadczeń przekazywanych przez pokolenia.

Atmosfera przeszłości jest zaklęta w każdym kamieniu. Wejdź i poczuj niepowtarzalny urok starożytnego. Przygotuj się na niezliczoną ilość schodów, zapewne zgubisz się w labiryncie wąskich uliczek. Bystre oczy kotów będą obserwować każdy twój krok. Miejsce wyda ci się wyludnione, czasami nawet mroczne.  Kątem oka zobaczysz starą kobietę, która niesie na plecach wiklinowy kosz. Pomiędzy kamiennymi domami znajdziesz cień.  Dojrzysz też pejzaż górskich masywów. Ten monumentalny widok sprawi, że przez chwilę staniesz zdumiony, potem usłyszysz szum rzeki. To znak, że znalazłeś się w centrum. W miejscu gdzie czasu nie ma, albo jest co najmniej nieistotny. Dotarłeś aż tutaj? Napawaj się ciszą.


Ciò che è vecchio non è mai uscito da qui. Premana è la capitale mondiale delle forbici, ma la sua gente continua la sua vita quotidiana, attingendo alle risorse della natura e del duro lavoro, ai ritmi lenti e naturali, all’amore per la terra, alle esperienze tramandate da generazioni.

L’atmosfera del passato è incantata in ogni pietra. Entrate e sentite il fascino unico dell’antico. Preparatevi a innumerevoli scale, probabilmente vi perderete nel labirinto di stradine. Gli occhi acuti dei gatti osserveranno ogni vostro passo. Il posto sembrerà deserto, a volte persino buio.  Con la coda dell’occhio vedrete un’anziana donna che porta una gerla sulle spalle. Troverete delle ombre tra le case di pietra.  Vedrete anche il paesaggio delle catene montuose. Questa vista monumentale vi farà rimanere per un momento a bocca aperta, poi sentirete il rumore del fiume. Questo è un segno che siete al centro. In un luogo dove il tempo non esiste, o almeno è irrilevante. Siete venuti fin qui? Godetevi il silenzio.

ARTYSTKA/ARTISTA

Wilga Badowska got her diploma of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 1986 under the supervision of professor Kazimierz Ostrowski. Since then she has been engaged in painting and graphics as well as silk batik technigue. She bas been also experimenting with mixing batik with other techniques. Her painitgs are mainly figurative and decorative but also full of symbols. The painter uses various motives taken from myths and then transers them into ideas presented by a synthetic, almost graphic sign. Wilga Badowska has benn presentig her works at the numerous exhibitions in Poland, Japan, Germany, Denmark, Norway and Lithuania.

Nosi imię ptaka, który przepowiada deszcz. Mówi, że wychowała się wśród jezior, że najpiękniejszym wspomnieniem jest kajak unoszący się na wodzie, zatopiony w niekończącym się morzu zielonych liści i grążeli, z których mama robiła jej naszyjniki. Do dziś ma sentyment do wody i wijących się rzeczułek. Pamięta mroźne zimy, które ścinały grubym lodem tafle jezior. Mała dziewczynka, w naciągniętej mocno na uszy, robionej przez babcię wełnianej czapce, stała wówczas na skraju zamarzniętej powierzchni wody i patrzyła na uwięzione w lodzie bąbelki powietrza. Te zdawały się składać w całe światy, zbudowane z nieziemskich konstrukcji o przejrzystych głębiach i pobłyskujących krawędziach.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Prende il nome da un uccello che predice la pioggia. Dice che è cresciuta tra i laghi, che il suo ricordo più bello è quello di una canoa che galleggiava sull’acqua, immersa in un mare infinito di foglie verdi e ninfee, che sua madre usava per fare le sue collane. Ancora oggi ha una passione per l’acqua e i fiumi serpeggianti. Ricorda gli inverni freddi, che tagliavano la superficie dei laghi con ghiaccio spesso. Una bambina, con un berretto di lana fatto dalla nonna e stretto sulle orecchie, stava sul bordo della superficie ghiacciata dell’acqua e guardava le bolle d’aria intrappolate nel ghiaccio. Questi sembravano assemblarsi in interi mondi, fatti di costruzioni ultraterrene con profondità trasparenti e bordi scintillanti.

Podczas wystawy, zwiedzający ją goście będą mogli spotkać się z Wilgą  wirtualnie. Co powie im artystka?

„Podziwiam to, w jaki sposób żyjecie. Wydaje mi się, że ta wystawa doskonale wpisuje się w to miejsce, ponieważ motyw natury jest mi bardzo bliski. Tak samo jak wy kocham ją i chyba dlatego, tak bardzo czuję Premanę.  Temat jaki pojawia się na wystawie jest dla mnie ważnym konceptem łączącym motyw natury z niczym nieskrępowaną wyobraźnią artystyczną, jaką jest abstrakcja.”

Durante la mostra, i visitatori potranno incontrare Wilga virtualmente. Cosa dirà loro l’artista?

„Ammiro il vostro modo di vivere. Secondo me la mostra può in qualche modo inserirsi in questo luogo, perchè il tema mi è molto vicino. Amo la natura, e credo sia per questo che sento cosi tanto Premana. Il tema che appare nella mostra, è per me un concetto importante, che combina il tema della natura con la libera immaginazione artistica che è l’astrazione.

Odtwórz wideo

KONCEPCJA/ CONCEPT

Poznać i docenić miejsce, które żyje poza konsumpcyjną i powierzchowną rzeczywistością. Zawieszone w górach pośród NATURY, istnieje w jej RYTMIE.  ZANURZONE w swoim świecie i świadome jego wartości. W lokalu, w którym zorganizowano wystawę, znajduję się stary mechanizm zegara z początku XIX wieku. Instalacja działa i bardzo głośno zaznacza swoją obecność, wskazując na zupełnie inny UPŁYW czasu.  Myślą przewodnią wystawy jest właśnie próba ukazania panującego tu czasu, który istnieje w innym wymiarze. Obrazy Wilgi Badowskiej pochodzą z podobnego miejsca. Wyróżnia je niespotykana, żmudna technika, którą można utożsamiać z rzemiosłem ale przede wszystkim ważny jest ich koncept. Artystka znana jest z zamiłowania do symboliki i tajemnicy. Jej prace są pojemne w znaczeniach. Liczy się każdy detal. Zakorzenia go w kulturowych symbolach. To zakodowane przesłanie. Należy się mu przyjrzeć wnikliwie. Wówczas można doświadczyć głębokiej świadomości uniwersalnej harmonii, która spaja zwierzęta, ptaki i rośliny w jeden organizm o niezwykłych kształtach. Tak można poczuć tożsamość z życiem manifestującym się w różnych formach. Spoglądając w głąb, pod podszewkę zjawisk, odnajdziemy Wilgi sprawy tajemne, niewypowiedziane, ledwo przeczuwalne i piękne. Delikatny, eteryczny jedwab w swych głębokich nawarstwieniach kolorystycznych, przenosi widza do bezkresnego świata pół abstrakcji,  z wyraźnymi motywami odnoszącymi się do żywiołu wody. Niezliczone postaci w swych różnorodnych formach, tworzą pełne życia kompozycje, które można oczytywać jako alegorie WSPÓLNOTY egzystującej w absolutnej świadomości BYCIA.

Kontemplacja, uważność, otwartość i pewna teatralność ekspozycji, będą towarzyszyć przez cały czas trwania wydarzenia. Oprócz możliwości osobistego spotkania się z pracami malarskimi polskiej artystki, zwiedzający wystawę goście, będą uczestniczyć  w swoistym Performance, który podlegać będzie starannej dokumentacji.


Conoscere e apprezzare un luogo che vive al di là della realtà consumistica e superficiale. Sospeso nelle montagne in mezzo alla NATURA, esiste nel suo RITMO. Immerso nel suo mondo e consapevole dei suoi valori. Nei locali dove è stata organizzata la mostra c’è un vecchio meccanismo di orologio dell’inizio del XIX secolo. L’installazione funziona e segna la sua presenza molto forte, indicando un FLUSSO del tempo completamente diverso. L’idea principale della mostra è un tentativo di mostrare il tempo che prevale qui, che sembra esistere in un’altra dimensione. I dipinti di Wilga Badowska provengono da un luogo simile. Si distinguono per una tecnica insolita e minuziosa, che può essere identificata con l’artigianato, ma soprattutto è importante il loro concetto. L’artista è nota per il suo amore per il simbolismo e il mistero. Le sue opere sono capienti nei loro significati. Ogni dettaglio conta. Lo radica nei simboli culturali. È un messaggio in codice. Bisogna guardarlo con attenzione. Allora si può sperimentare una profonda consapevolezza dell’armonia universale che lega animali, uccelli e piante in un unico organismo dalle forme insolite. È così che si può sentire un’identità con la vita che si manifesta in forme diverse. Guardando in profondità, sotto il rivestimento dei fenomeni, troveremo questioni misteriose, indicibili, appena percettibili e bellissime. La seta delicata ed eterea nei suoi profondi strati di colore trasporta lo spettatore in un mondo sconfinato di semi-astrazione, con chiari motivi relativi all’elemento dell’acqua. Innumerevoli figure nelle loro varie forme creano vivaci composizioni che possono essere lette come allegorie di una COMUNITA esistente nella coscienza assoluta dell’essere.

Contemplazione, attenzione, apertura e una certa teatralità della mostra accompagneranno tutto l’evento. Oltre alla possibilità di un incontro personale con i dipinti dell’artista polacco, i visitatori della mostra parteciperanno a una sorta di Performance, che sarà accuratamente documentata.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap