Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Marlena Promna i Tomasz Pietrek w Casa Antica

Marlena i Tomasz przybyli do Casa Antica w lipcu. W ciągu jednego tygodnia tak Premana, jak i pozostałe obszary regionu Lecco, miały przywilej bycia źródłem inspiracji dla dwóch artystów światowego formatu. Tomasz i Marlena spędzili swój czas w Valvarrone intensywnie eksplorując teren. Emocje i wrażenia przynosili w mury Casa Antica. Tam dzielnie pracowali,  zostawiając nam swój ślad.  „Rysunek, szybki szkic, był techniką, której używaliśmy przez większość czasu” – opowiadała Marlena podczas wywiadu z dziennikarzem –  „kiedy pracujesz w takim miejscu, z dala od swojej pracowni, musisz natychmiast zobaczyć wyniki, używając prostych narzędzi i odkładając na bok wszelkie badania, eksperymenty, czy długie rozmyślania typowe dla malarstwa”, dodając, że „rysunek jest <krainą>, w której ja – malarz – i Tomasz – grafik – spotykamy się artystycznie„. Trzy bardzo intensywne (deszczowe) noce były potrzebne parze do stworzenia wystawy „Materia i myśli”, którą zaprezentowaliśmy w Casa Antica degli Artisti.

Od alpejskich pastwisk Premany po Alpe Giumello i ogrody Varenny – zobaczcie co zainspirowało Marlenę i Tomasza.

Marlena e Tomaso sono arrivati a Casa Antica nel mese di luglio. Durante la settimana non solo Premana ma anche numerose altre zone del lecchese hanno avuto il privilegio di costituire la fonte d’ispirazione per due artisti di fama mondiale. Dieci i giorni trascorsi da Tomasz e Marlena tra il borgo dell’alta Valvarrone e i suoi dintorni, in un alternarsi di “esplorazione” e di impegno artistico, con le emozioni e le sensazioni suscitate dai luoghi visitati trasferite immediatamente (e impulsivamente) sulla tela, una volta rientrati tra le mura di Casa Antica. “Il disegno, lo schizzo rapido è stata la tecnica che abbiamo utilizzato in larga prevalenza”- ha raccontato Marlena durante un’intervista a un giornalista – “quando lavori in un posto come questo, lontano dal tuo studio, hai bisogno di vedere immediatamente dei risultati, utilizzando strumenti semplici e accantonando invece la ricerca, le sperimentazioni e i lunghi ragionamenti tipici della pittura” e aggiungendo inoltre che “il disegno è la “terra” in cui io – pittrice – e Tomasz – grafico – ci incontriamo artisticamente”. Tre giorni (di pioggia) molto intensi quelli necessari ai due coniugi per realizzare i lavori esposti poi negli scorsi giorni a Casa Antica, con i quali hanno voluto lasciare a Premana la loro impronta – un’impronta creata da due maestri dell’arte – regalando una visione privilegiata e carica di significati dei luoghi tanto cari agli abitanti della provincia.

Dagli alpeggi premanesi, all’Alpe Giumello, passando per i giardini di Varenna: queste solo alcune delle bellezze che hanno letteralmente ammaliato e ispirato la coppia polacca.

Leggi di più : ” Premana: l’Antica Casa degli Artisti inizia a 'spiccare il volo’, esposta la mostra 'Materia e pensieri’

 

„Materia i myśli”  była wystawą, na którą składały się dwie różnorodne lecz przenikające się sekcje. Artyści pracowali obok siebie, tak jak to często robią w warunkach studyjnych. Jeden motyw stał się ich wspólną inspiracją. Majestatyczne cienie gór, cienie drzew, czy też cienie w zaułkach labiryntu uliczek Premany. Te cienie, które oferują schronienie i ulgę przed palącym letnim słońcem i te, rzucane na ścianę kościoła przez członków chóru Nives podczas letniego koncertu. Natomiast cienie traktowane z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia, stały się tematem do polemiki z pracami Tomasza, który od lat eksploruje zagadnienia „maski”, Gombrowiczowskiej”Gęby”. Człowiek i jego wewnętrzne problemy związane z nowoczesnością i cywilizacją – kształty niejednoznaczne, czasem mroczne, mięsiste lub eteryczne, pełne kontrastów i cieni – wypełniły prace Tomasza, wykonane w jego autorskiej technice. Wraz z dziełami stworzonymi na miejscu, w Casa Antica znalazły się również fragmenty potężnej instalacji z bardzo ważnej dla Marleny wystawy  zatytułowanej „Ogrody”. Bo to właśnie słynne i jedne z najpiękniejszych na świecie ogrody w Varennie i Bellagio, były miejscem, które najchętniej eksplorowali nasi goście.

„Materia e Pensieri” è stata una mostra composta da sezioni distinguibili ma compenetrate. Gli artisti hanno lavorato fianco a fianco, come spesso fanno in studio. L’ispirazione più forte per Marlena sono state le ombre maestose delle montagne, le ombre della foresta o le vie secondarie delle strade labirintiche di Premana. Ombre che offrono riparo e sollievo dal sole cocente dell’estate e le ombre proiettate sul muro della chiesa dai membri del coro di Nives durante un concerto estivo. Le ombre, invece, trattate da un punto di vista psicologico e sociologico, entrano in polemica con l’opera di Thomas, che da anni esplora il tema della „maschera” o forse più dell'”Bocca” di Gombrowicz. L’uomo e i suoi problemi interiori legati alla modernità e alla civiltà appaiono nelle opere di Tomasz, piene di forme ambigue. Oltre alle opere realizzate in loco, Casa Antica ha incluso anche frammenti di una potente installazione della precedente mostra di Marlena, intitolata „Gardens”. Era infatti nei famosi giardini di Varenna e Bellagio, tra i più belli del mondo, che Marlena desiderava esplorare.

Marlena Promna

pittrice, laureata presso l’Accademia di Belle Arti E. Geppert di Breslavia nel 2007 e presso l’Accademia Jan Długosz di Częstochowa nel 2004; dottore abilitato nel campo delle arti visive nella disciplina delle belle arti; professore assistente presso la Facoltà di Pittura dell’Accademia di Belle Arti E. Geppert di Breslavia nello Studio di Disegno del Prof. Piotr Kielan; autrice di diverse mostre individuali, realizzazione di opere pittoriche in architettura e partecipante a numerose mostre collettive in Polonia e all’estero; coordinatrice e curatrice di progetti artistici internazionali, workshop e mostre.

Tomasz Pietrek

Professore all’Accademia di Belle Arti / Dipartimento di Design grafico e Media Art – Facoltà di Design grafico.  Laureato all’Accademia di Belle Arti Eugeniusz Geppert di Breslavia nel 2007, con specializzazione in Graphic Design. Si occupa di progettazione grafica, cartellonistica, disegno, stampa e pittura. Ha partecipato a oltre 180 mostre nazionali e internazionali. Ha creato numerosi progetti grafici per istituzioni culturali, pubblicazioni e manifesti. Autore di oltre 90 cataloghi. Dal 2011 è art editor della rivista Format Art Magazine e curatore della Poster Box Poster Gallery che presenta i risultati dei più importanti poster designer.
 

Razem z Marleną i Tomaszem wybraliśmy się również na spotkanie z właścicielem Muzeum w Morterone. To niesamowite miejsce znajduje się zaledwie 30 km od Premany. Wizycie tej ( tak jak i spotkaniom w Studiach w Cantu oraz RUC) został poświęcony odrębny wpis.

I nostri ospiti hanno anche incontrato il proprietario del Museo di Morterone. Questo luogo straordinario si trova a soli 30 km da Premana.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap