Przejdź do treści

Fundacja Misztal v. Blechinger

Katja Noppes w Casa Antica

Katja Noppes, od kilku lat pracuje nad projektem łączącym sztukę z nauką, tworząc fotografie i prace plastyczne, dbając o pamięć kulturowego dziedzictwa odwołując się do literatury i filozofii. Projekt powstaje przy udziale naukowców z Politechniki w Mediolanie. Jego istotą jest pytanie o zmianę znaczenia gestu, narzędzia i znaku, które są specyfiką człowieka i cyborga stworzonego dzięki technologii informacyjnej. Artystka odwiedziła Francję, aby zbadać archiwum dokumentów zebranych przez jednego z najbardziej cenionych antropologów.  Wnikliwie analizowała znaki prastarego ludu, nie znającego żadnego kodu kulturowego. Próbowała zestawić je z kodem cyfrowym. Wspólnie z  inżynierem prowadzą teraz analizę ruchu i gestów oraz tworzą klucz „słownictwa”, które następnie przekażą maszynie. W dyskursie tym uczestniczą tancerka i aktorka (gest, słowo, mimika). Nie wiemy, co wyniknie z gry pomiędzy maszyną a człowiekiem, w której jedno przygląda się nauce drugiego. Podpatrujemy ten proces, komunikując się z artystką poprzez bardzo osobistą wymianę myśli.

Magazyn Artystyczny FORMAT opublikował obszerny artykuł dotyczący projektu Katji Noppes. Magazyn można pobrać ze strony Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, jest również dostępny pod linkiem – Synergia nauki i sztuki w projekcie Katji Noppes

Katja Noppes lavora da diversi anni a un progetto che unisce arte e scienza, creando fotografie e opere d’arte, curando la memoria del patrimonio culturale facendo riferimento alla letteratura e alla filosofia. Il progetto è stato sviluppato con i ricercatori del Politecnico di Milano. Al centro c’è la questione del cambiamento di significato del gesto, dello strumento e del segno, che sono propri degli esseri umani e dei cyborg creati attraverso la tecnologia dell’informazione. L’artista si è recato in Francia per studiare un archivio di documenti raccolti da uno dei più stimati antropologi.  Ha analizzato attentamente i segni di un popolo antico che non conosceva codici culturali. Ha cercato di accostarli a un codice digitale. Insieme all’ingegnere, stanno ora conducendo un’analisi dei movimenti e dei gesti e creando un „vocabolario” chiave, che trasmetteranno poi alla macchina. Il discorso coinvolge il danzatore e l’attrice (gesto, parola, espressione facciale). Non sappiamo cosa emergerà dal gioco tra macchina e uomo, in cui uno guarda all’apprendimento dell’altro. Stiamo osservando questo processo, comunicando con l’artista attraverso uno scambio di pensieri molto personale.

La rivista d’arte FORMAT ha pubblicato un ampio articolo sul progetto di Katja Noppes. La rivista può essere scaricata dal sito web dell’Accademia di Belle Arti di Wrocław ed è disponibile anche al link- Synergia nauki i sztuki w projekcie Katji Noppes

KATJA NOPPES

Vive e lavora a Milano. Di formazione scenografa ha lavorato in teatro e all’Opera in Francia e in Italia, ha collaborato con Studio Azzurro, è stata docente all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia a Brescia e ha esposto in Musei e Istituzioni tra cui I Biennale, Mosca; Siggraph Art Gallery, Boston, Museo del Novecento, Milano, Casa Testori, Careof e Viafarini, Milano, ha tenuto workshop e lectures, da Andrzej Theodor Wirth, Berlino, al Fashion Institute of Tecnology, NY, Incontro d’artisti, Fondazione Bevilacqua,  Mamut Price a Istanbul, è presente in collezioni nazionali e internazionali.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap